Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowe firmy są nieocenionym źródłem informacji o firmie i zapewniają podstawy jej dalszego rozwoju. Analiza sprawozdań finansowych może przynieść rekomendacje pozwalające poprawić sytuację finansową firmy, jej efektywność i rentowność.
Bilans
Bilans stanowi „fotografię” stanu firmy na dany dzień. Sprawozdanie to przedstawia podsumowaie wszystkiego co firma posiada (aktywa) i wartość wszystkich zaciągniętych zobowiązań, oraz kapitałów własnych.

Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat stanowi podsumowanie przychodów i wydatków za dany okres i pokazuje dochodowość firmy. Przygotowanie sprawozdań dla poszczególnych działów pozwala stwierdzić, ktore obszary działalności są zyskowne, a jakie nie.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Sprawozdania z przepływów pieniężnych pokazują trendy oraz informują, czy wpływy firmy wystarczają na pokrycie jej obecnych i przyszłych wydatków. Właściciele firmy powinni, znać marżę zysku, źródła przypływu gotówki w irmie oraz sposoby jej wykorzystaia.

Raporty „na miarę” zgodnie z potrzebami klienta

Ściągnij BroszuręEnglish Version©2006 ERA Bookkeeping. Prawa autorskie zastrzeżone.
:: Usługi Rachunkowe
:: Sprawozdania Finansowe
:: Usługi Podatkowe